นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ดูรายละเอียด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดูรายละเอียด

ปัจจัยความเสี่ยง

ดูรายละเอียด

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ดูรายละเอียด

นโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ดูรายละเอียด

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียด

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

ดูรายละเอียด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดูรายละเอียด

ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น

ดูรายละเอียด

ประกาศความเป็นส่วนตัวของคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลอื่นๆ

ดูรายละเอียด

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

ดูรายละเอียด

ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน พนักงาน และบุคลากรของบริษัท

ดูรายละเอียด

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิด

ดูรายละเอียด

แจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางการร้องเรียน

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส บริษัทฯ จัดให้มีกลไกการมีส่วนร่วมในระบบการกำกับดูแลกิจการของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส โดยกำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดทางกฎหมาย หรือจรรยาบรรณรายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อให้มีผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


* ชื่อ :
* นามสกุล :
* แผนกที่ร้องเรียนถึง :
* เรื่องร้องเรียน :
* รายละเอียด :
ข้อมูลต่างๆ
ท่านสามารถแนบไฟล์ข้อมูลการร้องเรียนต่างๆได้ที่นี่ (ไฟล์ pdf หรือ doc เท่านั้น)
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)