วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ การเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นรายใหญ่ในภาคเหนือของประเทศ

พันธกิจ

เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตและเป็นร้านค้าท้องถิ่นที่อยู่คู่ชุมชน บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงระบบการทำงานให้มีมาตรฐาน รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของธนพิริยะ