ธุรกิจของบริษัทฯ เริ่ม ต้นในปี 2508 จากร้านของชำแผงลอยในเทศบาลเชียงรายภายใต้ชื่อ "โง้วทองชัย" ก่อตั้งโดยครอบครัวพุฒิพิริยะ ต่อมาในปี 2534 ได้พัฒนามาเป็นมินิมารท์แบบทันสมัยภายใต้ชื่อ "พิริยะมินิมาร์ท" ต่อมาในปี 2543 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนเป็น "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพิริยะ" และใช้ชื่อสถานประกอบการเป็น "ธนพิริยะ" โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้ง อยู่ที่ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ต่อมากิจการได้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ทำการสร้างโกดังเก็บสินค้าในปี 2540 เพื่อจัดส่งสินค้าไปยังอำเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย และด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นโอกาสของธุรกิจค้าปลีกที่น่าจะให้ผลกำไรและสภาพคล่องได้ดีกว่าธุรกิจค้าส่งบริษัทฯ จึงได้เปิดสาขาที่ 2 ในปี 2550 ตั้งแต่นั้นมาก็มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในอำเภอเมืองและอำเภออื่นๆ ในจังหวัดเชียงราย ต่อมาในปี 2555 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนเป็น "บริษัท ธนพิริยะ จำกัด" และในปี 2556 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 50 ล้านบาท ต่อมาในปี 2557 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 145 ล้านบาท และมีมติอนุมัติให้ซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท ธนภูมิ พร๊อพเพอร์ตี้ 2013 จำกัด เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่ม

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติแปรสภาพบริษัทฯ ให้เป็นมหาชนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาทและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จากเดิม ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไปยังสำนักงานแห่งใหม่ เลขที่ 329 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น จำนวน 2 บริษัทในชื่อ บริษัท ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ตั้งอยู่ที่ 521 หมู่ที่ 4 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และบริษัท ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 2 จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ตั้งอยู่ที่ 273 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้


2554

ธนพิริยะมีซุปเปอร์มาร์เก็ต 4 สาขา โดยทุกสาขาอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2555

 • เปิดศูนย์ค้าส่งเด่นห้าโฮลเซลที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 • บริษัทฯ แปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพิริยะ เป็นบริษัท ธนพิริยะ จำกัด

 • 2556

 • บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 50 ล้านบาท
 • เปิดสาขาแม่สายที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • เปิดสาขาป่าก่อ ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 • 2557

  บริษัทฯ ได้รับรางวัลธุรกิจค้าส่งคุณภาพดีด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำปี 2557
  • เปิดสาขาห้วยไคร้ ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายในเดือนตุลาคม 2557
  • เปิดสาขาเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายในเดือนพฤศจิกายน 2557
  • เปิดสาขาแม่จัน ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายในเดือนธันวาคม 2557

  วันที่ 18 ธันวาคม 2557
  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง1 ที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 50 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 145 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557

  วันที่ 3 ธันวาคม 2557
  ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้ง 1 ที่ 10/2557 มีมติให้ซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท ธนภูมิ พร๊อพเพอร์ตี้ 2013 จำกัด เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่ม

  2558

  เปิดสาขาพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายในเดือนมีนาคม 2558
  วันที่ 20 เมษายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง1 ที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมัติให้
  • แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
  • เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
  • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 145 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท
   จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้พนักงานและนักลงทุน และวันที่28 เมษายน 2558 บริษัทฯได้เพิ่ม ทุนชำระแล้วจำนวน 5 ล้านบาท ส่งผลให้มีทุนชำระแล้วจำนวน 150 ล้านบาท
   จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้ง แรก (Initial Public Offering)
  • เปิดสาขาแม่ฟ้าหลวง ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายในเดือนสิงหาคม 2558
  • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก (First Day Trade) ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ "TNP"

  2559

  เปิดสาขาเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายในเดือนมีนาคม 2559
  • เปิดสาขาแม่ขะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายในเดือนมิถุนายน 2559
  • เปิดสาขาบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายในเดือนตุลาคม 2559

  2560

  เปิดสาขาเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายในเดือนเมษายน 2560
  • เปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ ที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในเดือนมิถุนายน 2560
  • เปิดสาขาท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในเดือนกรกฎาคม 2560
  • เปิดสาขาเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ในเดือนกันยายน 2560
  • เปิดสาขาเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ในเดือน ธันวาคม 2560

  2561

  เปิดสาขาในจังหวัดเชียงรายรวม 5 สาขา
  • เปิดสาขาเหมืองแดง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในเดือนมิถุนายน 2561
  • เปิดสาขาพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ในเดือนกรกฎาคม 2561
  • เปิดสาขาแควหวาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในเดือนสิงหาคม 2561
  • เปิดสาขาประตูล้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในเดือนตุลาคม 2561
  • เปิดสาขาเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในเดือนธันวาคม 2561

  2562

  เปิดสาขาในจังหวัดพะเยา 2 สาขา จังหวัดเชียงราย 1 สาขา และจังหวัดเชียงใหม่ 1 สาขา รวม 4 สาขา
  • เปิดสาขาปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ในเดือนมิถุนายน 2562
  • เปิดสาขาแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนกันยายน 2562
  • เปิดสาขาจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ในเดือนตุลาคม 2562
  • เปิดสาขาห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในเดือนธันวาคม 2562

  2563

  เปิดสาขาในจังหวัดเชียงรายจำนวน 3 สาขา และจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1 สาขา รวม 4 สาขา

  2564

  เปิดสาขาในจังหวัดเชียงรายจำนวน 4 สาขา จังหวัดพะเยา 1 สาขา และจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1 สาขา รวม 6 สาขา

  2565

  เปิดสาขาในจังหวัดเชียงรายจำนวน 3 สาขา และจังหวัดพะเยา 1 สาขา รวม 4 สาขา

  2566

  เปิดสาขาในจังหวัดเชียงราย 3 สาขา และจังหวัดเชียงใหม่ 1 สาขา