ทีมบริหารประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ดังนี้

นางอมร พุฒิพิริยะ

กรรมการผู้จัดการ

นายพิทยา จิตมาเส

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

นางดวงใจ อยู่อินทร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ

รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

นายธนภูมิ พุฒิพิริยะ

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

นางสาวจรรยา เจริญสุข

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการผู้จัดการ
 • กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปริญญาตรี เภสัชกรรมมหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารกรรมการบริหารความเสี่ยงรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บมจ. ธนพิริยะ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนพิริยะ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 30.73
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ภรรยานายธวัชชัย พุฒิพิริยะ
มารดานายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะและนายธนภูมิ พุฒิพิริยะ
น้องสาวนางจุฬารัตน์ งามเลิศลี้
พี่สาวนางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์
ตำแหน่ง
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • เลขานุการบริษัท
 • รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA.)
 • หลักสูตรพัฒนาต่อเนื่องสำหรับเลขานุการบริษัท ((CSP สถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD (รุ่น CSP 68/2015)))
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารกรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท บมจ. ธนพิริยะ
2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ธนพิริยะ
2556 - 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เธียรสุรัตน์
2554 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เธียรสุรัตน์
2545 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บจก.สอบบัญชี ไอ วีแอล
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ตำแหน่ง
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. การบัญชี
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนพิริยะ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013
2557 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ธนพิริยะ
2555 - 2557 หัวหน้าแผนกบัญชี บมจ. ธนพิริยะ
2551 - 2555 พนักงานบัญชี บมจ. ธนพิริยะ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.01
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ตำแหน่ง
 • ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนส์
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนพิริยะ
2557 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนส์ บมจ. ธนพิริยะ
2554 - 2556 พนักงานแผนกพัฒนาบุคลากร บมจ. ธนพิริยะ
2553 - 2553 พนักงานโปรโมชั่น/กิจกรรมสาขา บมจ. ธนพิริยะ
2552 - 2552 พนักงานจัดซื้อ บมจ. ธนพิริยะ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.02
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ตำแหน่ง
 • ผู้จัดการฝ่ายงานขายและการตลาด
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนพิริยะ
2557 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายงานขายและการตลาด บมจ. ธนพิริยะ
2557 - 2557 พนักงานแผนกพัฒนาบุคลากร บมจ. ธนพิริยะ
2556 - 2556 ผู้จัดการสาขาแม่สาย บมจ. ธนพิริยะ
2554 - 2555 ผู้จัดการสาขาบ้านดู่ บมจ. ธนพิริยะ
2554 - 2554 ผู้จัดการสาขาเด่นห้าโฮลล์เซลล์ บมจ. ธนพิริยะ
2553 - 2553 ผู้จัดการสาขาหอนาฬิกา บมจ. ธนพิริยะ
2552 - 2552 หัวหน้าฝ่ายขาย สาขาเด่นห้า บมจ. ธนพิริยะ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.02
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ตำแหน่ง
 • กรรมการบริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิชาเอกสาจาการบริหารระหว่างประเทศ วิชาโทสาขาการตลาดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำงาน
2563 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
2562 - 2563 ผู้ช่วยผู้จัดการ บจก.แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์
2560 - 2561 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส บจก.แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์
2560 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ บจก.แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 3.38
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บุตรของนายธวัชชัย และนางอมร พุฒิพิริยะ
พี่ชายนายธนภูมิ พุฒิพิริยะ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ทำงาน
2562 - 2563 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
2561 หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
2561 พนักงานฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560 ซุปเปอร์ไวเซอร์ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 3.75
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บุตรของนายธวัชชัย และนางอมร พุฒิพิริยะ
น้องชายนายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ
ตำแหน่ง
 • ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนส์
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนพิริยะ
2557 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนส์ บมจ. ธนพิริยะ
2554 - 2556 พนักงานแผนกพัฒนาบุคลากร บมจ. ธนพิริยะ
2553 - 2553 พนักงานโปรโมชั่น/กิจกรรมสาขา บมจ. ธนพิริยะ
2552 - 2552 พนักงานจัดซื้อ บมจ. ธนพิริยะ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.02
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี