ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน รายละเอียดดังนี้

นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร. วัฒนา ยืนยง

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร. เฉลิมชัย คำแสน

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ

กรรมการ

นางอมร พุฒิพิริยะ

กรรมการ

นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี้

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์

กรรมการ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ SFE31/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • SASIN In–Depth Hospital Management Program , Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago, USA
 • SASIN In–Depth Hospital Management Program 5, KAIST College of Business, South Korea , CHA Medical Center and Asan Medical Center in Seoul
 • SASIN In–Depth Hospital Management Program 4, INSEAD, Fontainebleau, France
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติ–นรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
 • แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ธนพิริยะ
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพัฒนา โรงพยาบาลน่าน
2556 - ปัจจุบัน รองประธานคนที่ 1 อนุกรรมการอนามัย แม่และเด็ก ราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข
2557 - 2558 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลน่าน ราชวิทยาลัยสูตินรี
2555 - 2557 ผู้อำนวยการ แพทย์แห่งประเทศไทย
2553 - 2555 อนุกรรมการจริยธรรม โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์
2553 - 2555 รองผู้อำนวยการฝ่าย การแพทย์ โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.06
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนพิริยะ
2556 - ปัจจุบัน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2553 - 2555 ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปริญญาเอก ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนพิริยะ
2536 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนพิริยะ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนพิริยะ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 65.11
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร สามีนางอมร พุฒิพิริยะ
บิดานายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ และนายธนภูมิ พุฒิพิริยะ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
 • กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปริญญาตรี เภสัชกรรมมหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารกรรมการบริหารความเสี่ยงรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บมจ. ธนพิริยะ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนพิริยะ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 65.11
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ภรรยานายธวัชชัย พุฒิพิริยะ
มารดานายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะและนายธนภูมิ พุฒิพิริยะ
น้องสาวนางจุฬารัตน์ งามเลิศลี้
พี่สาวนางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนพิริยะ
2547 - ปัจจุบัน เจ้าของกิจการ ร้านพจน์อุปกรณ์ไฟฟ้า
2545 - 2546 ผู้จัดการสาขา บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร พี่สาวนางอมร พุฒิพิริยะ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนพิริยะ
2543 - ปัจจุบัน เจ้าของกิจการ ร้านบุษกรการเกษตร
2533 - 2543 เจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. ธนาคารทหารไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร น้องสาวนางอมร พุฒิพิริยะ