ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ภาษาไทย)

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ภาษาอังกฤษ)

Thanapiriya Public Company Limited

เลขทะเบียนบริษัท

0107558000172

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงาน
เลขที่ 329 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์
053 776 144
เว็บไซต์
www.thanapiriya.co.th