ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
3.38
หน่วย : THB
+0.04 (1.20%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
94,710
ปริมาณ (หุ้น)
321
มูลค่า ('000 บาท)
3.34
วันก่อนหน้า
3.40
เปิด
3.38 - 3.42
ช่วงเวลาระหว่างวัน
2.76 - 4.24
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.38 / 5,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.40 / 3,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 23 เม.ย. 2567 (16:38:46)

เครื่องคำนวณการลงทุน
วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้น
หุ้น
% คอมมิชชั่น
%
ราคาซื้อ
บาท
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
บาท
ราคาขาย
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
%

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
บาท