คุณพิทยา จิตมาเส (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

เลขที่ 329 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053 776 144, 065 535 4372