คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

นายแพทย์พิษณุ ขันตุพงษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร. วัฒนา ยืนยง

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร. เฉลิมชัย คำแสน

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: ดร. วัฒนา ยืนยง เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน


คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ดร. วัฒนา ยืนยง

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร. เฉลิมชัย คำแสน

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี้

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

นางอมร พุฒิพิริยะ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพิทยา จิตมาเส

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวจรรยา เจริญสุข

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธนิต ยศดี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางดวงใจ อยู่อินทร์

กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ดังนี้

นางอมร พุฒิพิริยะ

ประธานกรรมการบริหาร

นายพิทยา จิตมาเส

กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

นางรุ่งนภา พิบูลศรี

กรรมการบริหาร

นางบงกช จันทจิตร

กรรมการบริหาร

นายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ

กรรมการบริหาร

นายธนภูมิ พุฒิพิริยะ

กรรมการบริหาร
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ SFE31/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • SASIN In–Depth Hospital Management Program , Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago, USA
 • SASIN In–Depth Hospital Management Program 5, KAIST College of Business, South Korea , CHA Medical Center and Asan Medical Center in Seoul
 • SASIN In–Depth Hospital Management Program 4, INSEAD, Fontainebleau, France
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติ–นรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
 • แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ธนพิริยะ
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพัฒนา โรงพยาบาลน่าน
2556 - ปัจจุบัน รองประธานคนที่ 1 อนุกรรมการอนามัย แม่และเด็ก ราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข
2557 - 2558 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลน่าน ราชวิทยาลัยสูตินรี
2555 - 2557 ผู้อำนวยการ แพทย์แห่งประเทศไทย
2553 - 2555 อนุกรรมการจริยธรรม โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์
2553 - 2555 รองผู้อำนวยการฝ่าย การแพทย์ โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.06
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนพิริยะ
2556 - ปัจจุบัน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2553 - 2555 ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปริญญาเอก ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนพิริยะ
2536 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการผู้จัดการ
 • กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปริญญาตรี เภสัชกรรมมหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารกรรมการบริหารความเสี่ยงรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บมจ. ธนพิริยะ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนพิริยะ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 30.73
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ภรรยานายธวัชชัย พุฒิพิริยะ
มารดานายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะและนายธนภูมิ พุฒิพิริยะ
น้องสาวนางจุฬารัตน์ งามเลิศลี้
พี่สาวนางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์
ตำแหน่ง
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • เลขานุการบริษัท
 • รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA.)
 • หลักสูตรพัฒนาต่อเนื่องสำหรับเลขานุการบริษัท ((CSP สถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD (รุ่น CSP 68/2015)))
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารกรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท บมจ. ธนพิริยะ
2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ธนพิริยะ
2556 - 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เธียรสุรัตน์
2554 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เธียรสุรัตน์
2545 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บจก.สอบบัญชี ไอ วีแอล
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ตำแหน่ง
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. การบัญชี
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนพิริยะ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013
2557 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ธนพิริยะ
2555 - 2557 หัวหน้าแผนกบัญชี บมจ. ธนพิริยะ
2551 - 2555 พนักงานบัญชี บมจ. ธนพิริยะ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.01
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ตำแหน่ง
 • ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนส์
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนพิริยะ
2557 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนส์ บมจ. ธนพิริยะ
2554 - 2556 พนักงานแผนกพัฒนาบุคลากร บมจ. ธนพิริยะ
2553 - 2553 พนักงานโปรโมชั่น/กิจกรรมสาขา บมจ. ธนพิริยะ
2552 - 2552 พนักงานจัดซื้อ บมจ. ธนพิริยะ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.02
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ตำแหน่ง
 • ผู้จัดการฝ่ายงานขายและการตลาด
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนพิริยะ
2557 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายงานขายและการตลาด บมจ. ธนพิริยะ
2557 - 2557 พนักงานแผนกพัฒนาบุคลากร บมจ. ธนพิริยะ
2556 - 2556 ผู้จัดการสาขาแม่สาย บมจ. ธนพิริยะ
2554 - 2555 ผู้จัดการสาขาบ้านดู่ บมจ. ธนพิริยะ
2554 - 2554 ผู้จัดการสาขาเด่นห้าโฮลล์เซลล์ บมจ. ธนพิริยะ
2553 - 2553 ผู้จัดการสาขาหอนาฬิกา บมจ. ธนพิริยะ
2552 - 2552 หัวหน้าฝ่ายขาย สาขาเด่นห้า บมจ. ธนพิริยะ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.02
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ตำแหน่ง
 • กรรมการบริหาร
 • หัวหน้าแผนกการเงิน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนพิริยะ
2557 - ปัจจุบัน หัวหน้าแผนกการเงิน บมจ. ธนพิริยะ
2551 - 2557 เจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. ธนพิริยะ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.01
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ตำแหน่ง
 • กรรมการบริหาร
 • หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนพิริยะ
2557 - ปัจจุบัน หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร บมจ. ธนพิริยะ
2556 - 2557 ผู้จัดการสาขาโฮลเซล บมจ. ธนพิริยะ
2553 - 2556 ผู้จัดการสาขาเด่นห้าปลีก บมจ. ธนพิริยะ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.02
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนพิริยะ
2547 - ปัจจุบัน เจ้าของกิจการ ร้านพจน์อุปกรณ์ไฟฟ้า
2545 - 2546 ผู้จัดการสาขา บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร พี่สาวนางอมร พุฒิพิริยะ
ตำแหน่ง
 • กรรมการบริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิชาเอกสาจาการบริหารระหว่างประเทศ วิชาโทสาขาการตลาดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำงาน
2563 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
2562 - 2563 ผู้ช่วยผู้จัดการ บจก.แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์
2560 - 2561 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส บจก.แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์
2560 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ บจก.แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 3.38
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บุตรของนายธวัชชัย และนางอมร พุฒิพิริยะ
พี่ชายนายธนภูมิ พุฒิพิริยะ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ทำงาน
2562 - 2563 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
2561 หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
2561 พนักงานฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560 ซุปเปอร์ไวเซอร์ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 3.75
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บุตรของนายธวัชชัย และนางอมร พุฒิพิริยะ
น้องชายนายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ