ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
2.50
หน่วย : THB
-0.02 (-0.79%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
1,395,300
ปริมาณ (หุ้น)
3,512
มูลค่า ('000 บาท)
2.52
วันก่อนหน้า
2.48
เปิด
2.48 - 2.56
ช่วงเวลาระหว่างวัน
1.31 - 2.66
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.50 / 36,400
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.52 / 27,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 29 พ.ค. 2563 (16:37:55)

เครื่องคำนวณการลงทุน
วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้น
หุ้น
% คอมมิชชั่น
%
ราคาซื้อ
บาท
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
บาท
ราคาขาย
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
%

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
บาท