ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
5.25
หน่วย : THB
+0.10 (1.94%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
539,300
ปริมาณ (หุ้น)
2,809
มูลค่า ('000 บาท)
5.15
วันก่อนหน้า
5.20
เปิด
5.15 - 5.25
ช่วงเวลาระหว่างวัน
2.72 - 7.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.20 / 77,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
5.25 / 132,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 04 ส.ค. 2564 (16:50:01)

เครื่องคำนวณการลงทุน
วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้น
หุ้น
% คอมมิชชั่น
%
ราคาซื้อ
บาท
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
บาท
ราคาขาย
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
%

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
บาท