ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
3.60
หน่วย : THB
+0.02 (0.56%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
1,859,600
ปริมาณ (หุ้น)
6,639
มูลค่า ('000 บาท)
3.58
วันก่อนหน้า
3.60
เปิด
3.54 - 3.60
ช่วงเวลาระหว่างวัน
1.60 - 3.86
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.58 / 9,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.60 / 396,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 03 ธ.ค. 2563 (16:39:20)

เครื่องคำนวณการลงทุน
วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้น
หุ้น
% คอมมิชชั่น
%
ราคาซื้อ
บาท
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
บาท
ราคาขาย
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
%

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
บาท