ธนพิริยะ

ผู้นำในธุรกิจค้าปลีก

รูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ต
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง
ข้อมูลบริษัท Company Snapshot
ก่อตั้งในปี 2508
51ปี
กับการดำเนินธุรกิจ
ซุปเปอร์มาเก็ต
36
สาขา
รายการสินค้า
15,000
ที่จัดจำหน่าย
รายได้ในปี 2563
2,208
ล้านบาท

Opportunity Day Q3/2021