รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20/08/2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นางอมร พุฒิพิริยะ 245,800,100 30.73
2. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ 245,000,000 30.63
3. นายธนภูมิ พุฒิพิริยะ 30,440,000 3.81
4. ด.ช.ธนภัทร พุฒิพิริยะ 30,000,000 3.75
5. นายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ 27,022,600 3.38
6. นายพีรพล ทักษิณทวีทรัพย์ 16,603,400 2.08
7. นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์ 10,000,000 1.25
8. น.ส.สุวีณา ฉัตรมณีฤกษ์ 8,520,100 1.07
9. นายเมษัณฑ์ ปิยะอารีธรรม 7,786,100 0.97
10. นายวิชัย กิตติวงศ์วัฒนา 4,360,000 0.55
11. นายสุวิชญ ศิริไกรวัฒนาวงศ์ 4,135,000 0.52
12. นายวิชชุศักดิ์ สุขสมเลิศ 4,001,000 0.50