รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/03/2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นาง อมร พุฒิพิริยะ 245,800,100 30.73
2.  นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ 245,000,000 30.63
3.  นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ 30,000,000 3.75
4.  ด.ช. ธนภัทร พุฒิพิริยะ 30,000,000 3.75
5.  นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ 27,020,000 3.38
6.  นาย คเชนทร์ เบญจกุล 14,530,500 1.82
7.  นาย วิชัย กิตติวงศ์วัฒนา 7,520,000 0.94
8.  นาย วีระพงษ์ ธัม 4,511,100 0.56
9.  นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์ 4,300,000 0.54
10.  น.ส. ณัฐวิภา เบญจกุล 3,582,400 0.45