สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท) 2561 2562 2563 2564
งบกำไรขาดทุนรวม        
รายได้จากการขาย 1,728.60 1,952.50 2,196.10 2,622.5
ต้นทุนขาย 1,483.70 1,659.30 1,837.40 2,173.0
กำไรขั้นต้น 244.9 293.1 358.7 449.6
กำไรสุทธิสำหรับปี 65.1 88.6 133.9 192.1
งบแสดงฐานะการเงินรวม        
สินทรัพย์รวม 828.8 869.4 1,032.3 1,189.3
หนี้สินรวม 180.3 164.7 241.7 279.8
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 648.5 704.7 790.6 909.5
งบกระแสเงินสดรวม        
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 110.2 126.4 179.1 231.1
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (53.3) (66.7) (105.5) (114.7)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (62.0) (44.0) (51.1) (76.5)
อัตราส่วนทางการเงิน        
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 14.2 15.0 16.3 17.1
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.7 4.5 6.1 7.2
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 10.4 13.1 17.9 22.6
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 7.9 10.4 14.1 17.3
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.3 0.2 0.3 0.3
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.11 0.17 0.24
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.035 0.05 0.07 0.10