สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท) 2558 2559 2560
รายได้จากการขายและบริการ 1,316 1,448 1,598
รายได้รวม 1,322 1,456 1,607
กำไรขั้นต้น 152 184 213
กำไรสุทธิ 39 56 61
สินทรัพย์รวม 679 713 820
หนี้สินรวม 128 143 213
ส่วนของผู้ถือหุ้น 551 570 607