สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท) 2559 2560 2561
รายได้จากการขายและบริการ 1,448 1,598 1,769
รายได้รวม 1,456 1,607 1,780
กำไรขั้นต้น 184 213 245
กำไรสุทธิ 56 61 65
สินทรัพย์รวม 713 820 839
หนี้สินรวม 143 213 191
ส่วนของผู้ถือหุ้น 570 607 649