บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล และทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนปลงได้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินสภาพคล่อง แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต ตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่างเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
14/08/62 29/08/62 12/09/62 เงินสด 0.020 บาท 01/01/62 - 30/06/62
21/02/62 08/03/62 10/05/62 เงินสด 0.020 บาท 01/07/61 - 31/12/61
04/08/61 17/08/61 03/09/61 เงินสด 0.015 บาท 01/01/61 - 30/06/61
18/02/61 08/03/61 10/05/61 เงินสด 0.015 บาท 01/07/60 - 31/12/60
01/08/60 11/08/60 29/08/60 เงินสด 0.0150 บาท 01/01/60 - 30/06/60
21/02/60 08/03/60 23/05/60 เงินสด 0.0150 บาท 01/07/59 - 30/12/59
04/08/59 17/08/59 02/09/59 เงินสด 0.0150 บาท 01/01/59 - 30/06/59
15/02/59 03/03/59 12/05/59 เงินสด 0.03 บาท 01/01/58 - 31/12/58