วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ การเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง โดยอาศัยประสบการณ์จากการดำเนินกิจการมายาวนาน การพัฒนาระบบการจัดการทีมที่มีคุณภาพ และการมุ่งเน้นที่จะฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้ของพนักงานอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้าง “Wisdom Organization” หรือ องค์กรแห่งความรู้

พันธกิจ

เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ต บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงระบบการทำงานให้มีมาตรฐาน รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของธนพิริยะ นอกจากนี้บริษัทฯ มุ่งมั่น ที่จะทำการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานระดับสากล มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เป็นร้านค้าท้องถิ่นที่รู้ใจผู้บริโภค ภายใต้คอนเซ็ปที่ว่า “ราคาถูกจริง ช้อปปิ้งถูกใจ อยู่ใกล้บ้านคุณ”